สถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 055-961202 งานวิจัยและสารสนเทศ 055-961204 หน่วยเลขานุการ 055-961208 mekong_salween@nu.ac.th

มหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และอพท.๔ จัดการประกวดศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน

มหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และอพท.๔
จัดการประกวดศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านในพื้นที่มรดกโลก
สู่การสร้างนวัตกรรมการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม

1001604

คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

click ดาวน์โหลดกำหนดการที่นี่ click

     วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ ณ จังหวัดสุโขทัย และวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๐ ณ จังหวัดกำแพงเพชร เน้นศิลปะการแสดงประจำท้องถิ่น เพื่อสร้างคุณค่าเชิงศิลปวัฒนธรรมและมูลค่าการท่องเที่ยวทางธรรมชาติในพื้นที่มรดกโลก รับสมัครภายในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐

     ดร.วิชุลดา มาตันบุญ หัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ในฐานะหัวหน้าโครงการ กล่าวว่า “การจัดการประกวดนาฏยประดิษฐ์และดุริยางคศิลปะในพื้นที่มรดกโลกสุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชรในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวสืบสานนาฏยประดิษฐ์และดุริยางคศิลปะในพื้นที่มรดกโลก โดยความร่วมมือของสถานอารยธรรม โขง-สาละวิน มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งมองเห็นว่า พื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชรหรือ อพท.4 เป็นพื้นที่ที่มีการจัดการทางประวัติศาสตร์ควบคู่กับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นหลัก ดังนั้นการนำท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วิถีชีวิตในชุมชนและประเพณีต่าง ๆ มาพัฒนาเป็นจุดขายสำหรับการท่องเที่ยว นับว่ามีความจำเป็นอย่างหนึ่ง โดยการพัฒนาการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ คือการผลักดันวัฒนธรรมพื้นบ้าน ซึ่งเป็นศิลปวัฒนธรรมการแสดงของไทยอันหลากหลายของท้องถิ่นที่ ได้แก่ นาฏศิลป์และดุริยางคศิลป์ของชุมชน โดยผ่านกระบวนการสืบค้น ส่งเสริมให้เกิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาทักษะร่วมกันของคนในท้องถิ่น”

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน ปัญญาวุธตระกูล ผู้อำนวยการสถานอารยธรรมศึกษา โขง – สาละวิน ได้กล่าวว่า “โครงการประกวดนาฏยประดิษฐ์และดุริยางคศิลปะในพื้นที่มรดกโลก จังหวัดสุโขทัยและกำแพงเพชร กำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมศรีจุฬาลักษณ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม และวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๐ ณ หอศิลปะดุริยานาฏ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยการประกวดดุริยางศิลปะนั้นรับสมัครบุคคลทั่วไป ส่วนนาฏยประดิษฐ์รับสมัครนักเรียนในโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษา รวมถึงโรงเรียนขยายโอกาส ในรูปแบบการแสดงประจำท้องถิ่น จังหวัดสุโขทัย ได้แก่ ระบำศรีสัชนาลัย/เทวีศรีสัชนาลัย, ระบำลีลาลายสังคโลก, ระบำโคมประทัปสุโขทัย สำหรับจังหวัดกำแพงเพชร ได้แก่ ระบำกำแพงเพชรบุรีศรีวิมลาสน์, ระบำชากังราว, ระบำพุทธบูชา นพพระมาฆปุณมี”

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน ปัญญาวุธตระกูล กล่าวต่อว่า “ภายหลังจากการประกวดแล้ว จะมีการนำผลงานของผู้ชนะการประกวด ทั้งในแง่ของศิลปะสุโขทัย-กำแพงเพชร และดนตรีกลองยาวพื้นบ้าน มาสอดประสานพัฒนาจนเกิดรูปลักษณ์ใหม่ของนาฏศิลป์และลีลาทางศิลปะ เพื่อการสร้างมูลค่าทางการท่องเที่ยวและสร้างการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมใหม่บนพื้นฐานของภูมิปัญญาดั้งเดิม นำไปสู่การสร้างนวัตกรรมทางการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม เรียกว่า พัฒนาวัฒนธรรมมีชีวิต เป็นสื่อในการดึงผู้คนให้กลับมาสนใจท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษอุทยานมรดกโลกสุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร โดยมีการจัดแสดงในพื้นที่ท่องเที่ยวมรดกโลกสุโขทัย จำนวน ๕ ครั้ง เพื่อกระตุ้นให้ภาครัฐและเอกชนเกิดการรับรู้ ตระหนักในคุณค่าที่ควรอนุรักษ์ ตลอดจนเพิ่มมูลค่าต่อธุรกิจการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ”

    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่สถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน มหาวิทยาลัยนเรศวร, สำนักงานอพท. (โครงการซันเซต) ถ.จรดวิถีถ่อง ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย, งานส่งเสริมการท่องเที่ยว กองวิชาการ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.nuks.nu.ac.th โทร. ๐ ๕๕๙๖ ๑๑๔๘ ภายในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐