สถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 055-961202 งานวิจัยและสารสนเทศ 055-961204 หน่วยเลขานุการ 055-961208 mekong_salween@nu.ac.th

ผู้อำนวยการสถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน บรรยาย “การจัดการการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณและพุทธเชิงเกษตร” ณ ไร่เชิญตะวัน และเตรียมทำงานวิจัยร่วมกับท่านว.วชิรเมธี “ศึกษาพุทธศิลป์สื่อพุทธธรรม เพื่อสร้างการเรียนรู้และการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย”

ผู้อำนวยการสถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน บรรยาย
“การจัดการการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณและพุทธเชิงเกษตร” ณ ไร่เชิญตะวัน
และเตรียมทำงานวิจัยร่วมกับท่านว.วชิรเมธี
“ศึกษาพุทธศิลป์สื่อพุทธธรรม เพื่อสร้างการเรียนรู้และการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย”

300560

300561

      เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์วิปัสสนาสากล ไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน ปัญญาวุธตระกูล ผู้อำนวยการสถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวิทยากรบรรยาย “การจัดการการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณและพุทธเชิงเกษตร” พร้อมทั้งนำเสนอศิลปะสื่อธรรมทางแห่งการหลุดพ้น ให้แก่สามเณร โดยฝึกปฏิบัติกระบวนการคิดเรื่องการจัดทำแผนที่ชุมชนและเชื่อมโยงพุทธธรรมในพุทธศิลป์ไร่เชิงตะวัน โดยพัฒนาระบบความคิดแบบคิดเป็น สังเกต วิเคราะห์ คิด เดินอย่างมีสติ ตามแนวคิด “เณรค้นหาตัวเองในวัด อยู่ใกล้แหล่งธรรม แต่ไกลการรับรู้หลักธรรมภูมิปัญญาที่มีอยู่”

     การบรรยายครั้งนี้เป็นหนึ่งกิจกรรมในโครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ของดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ อาจารย์ประจำสาขาการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของมัคคุเทศก์ และพัฒนาอาจารย์ผู้สอนทางด้านการท่องเที่ยว ยกระดับของการให้บริการ ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะเกี่ยวกับการบริการ การนำชม รวมถึงความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวให้แก่นิสิต บุคลากรทั้งภายในและภายนอกสถาบัน

     ภายหลังจากการบรรยาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน ปัญญาวุธตระกูล ยังได้สนทนากับพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) เพื่อร่วมกันทำผลงานวิจัย “ศึกษาพุทธศิลป์สื่อพุทธธรรม เพื่อสร้างการเรียนรู้และการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย” โดยการถอดพุทธศิลป์สู่พุทธธรรม และเปรียบกับพระไตรปิฏก เพื่อให้คนเห็นหลักธรรมที่แท้จริง ทั้งนี้ ท่านว.วชิรเมธีจะดำเนินการประสานงานกับศิลปินในจังหวัดเชียงราย และเมื่อผลงานวิจัยเสร็จสมบูรณ์ จะมีการเผยแพร่สู่สาธารณชน โดยจัดงานสัมมนาครั้งใหญ่ เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนในวงกว้างต่อไป