สถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 055-961202 งานวิจัยและสารสนเทศ 055-961204 หน่วยเลขานุการ 055-961208 mekong_salween@nu.ac.th

สัมผัสเสน่ห์แห่งพลังศรัทธา อารยธรรม ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

สัมผัสเสน่ห์แห่งพลังศรัทธา อารยธรรม ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

14         

     เมื่อวันที่ ๒๒ – ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน มหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน ปัญญาวุธตระกูล ผู้อำนวยการ นำบุคลากรศึกษาดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เก็บเกี่ยวเรื่องราว ศิลปวัฒนธรรม ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ และนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในภารกิจของหน่วยงาน เพื่อการพัฒนาวิชาการและศึกษาวิจัยทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ ตลอดจนเป็นการสร้างแรงจูงใจในการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ เช่น บทความทางวิชาการ งานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

1

     พระเจดีย์เยเลพญา เมืองสิเรียม ฉ่ำฝนบนกุศลผลบุญ ณ เจดีย์กลางน้ำ สร้างในสมัยมอญเรืองอำนาจ เมื่อราวพันกว่าปีมาแล้ว โดยมีคหบดีชาวมอญเป็นผู้สร้างและยังได้ตั้งจิตอธิษฐานว่า ถ้าน้ำท่วมก็ขออย่าให้ท่วมองค์พระเจดีย์ ถ้ามีผู้คนมากราบไหว้จำนวนมากเท่าไหร่ก็ขอให้ไม่มีวันเต็มล้นพื้นที่…ไหว้พระปางมารวิชัย ขอพรจากพระจกบาตรหรือพระอุปคุต ขึ้นชื่อในเรื่องไหว้พระขอพรทำธุรกิจทางการค้า

2

    พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยีหรือพระนอนตาหวาน นมัสการพระพุทธรูปนอนที่มีความยาว ๕๕ ฟุต สูง ๑๖ ฟุต มีขนตาที่งดงาม พระบาทมีภาพมงคล ๑๐๘ ประการ

3

     พระราชวังบุเรงนองและบัลลังก์ผึ้ง พระราชวังและพระตำหนักจำลองของพระเจ้าบุเรงนองผู้ชนะสิบทิศ พระพี่นางสุพรรณกัลยาและสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเมื่อครั้งตกเป็นเชลยศึก สร้างจากร่องรอยทางประวัติศาสตร์และอ้างอิงจากพงศาวดาร

4

    ขอพรจากนัตโบโบยีหรือเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทย ชมเจดีย์โบดาทาวน์ สร้างโดยทหารพันนายเพื่อบรรจุพระบรมธาตุ เมื่อ ๒,๐๐๐ ปีก่อน ภายหลังพบโกศทองคำบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก ๒ องค์ พบพระพุทธรูปทอง เงิน สำริด ๗๐๐ องค์ จารึกดินเผาภาษาบาลี

5

     เทพกระซิบ “อะมาดอว์เมี้ยะ” ธิดาของพญานาคที่ศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า รักษาศีล ไม่ยอมกินเนื้อสัตว์ จนเมื่อสิ้นชีวิตกลายเป็นนัต ชาวพม่าเคารพกราบไหว้กันมาเป็นเวลานาน นามเทพกระซิบมาจากการขอพรที่ต้องกระซิบเบา ๆ ห้ามคนอื่นได้ยิน

6

     อลังการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระเจดีย์ทองคำคู่บ้านคู่เมืองกว่าสองพันห้าร้อยปี มีลานอธิษฐานจุดที่บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ สรงน้ำพระประจำวันเกิด เจดีย์ห่อหุ้มด้วยแผ่นทองคำทั้งหมดน้ำหนัก ๒๓ ตัน ภายในประดิษฐานเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจำนวน ๘ เส้น และเครื่องอัฐบริขารของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนทั้งสามพระองค์ บนยอดประดับด้วยเพชรพลอยและอัญมณีจำนวนมาก พร้อมด้วยเพชรขนาดใหญ่.

7

     แวะช็อป ณ ตลาดโบโจ๊ก อองซาน หรือตลาดสก็อต ตลาดเก่าแก่ สร้างโดยชาวสก็อตในสมัยที่ยังเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษ เป็นลักษณะอาคารเรียงต่อกันหลายหลัง มีสินค้าหลากหลายชนิด เช่น เครื่องเงิน ที่มีศิลปะผสมระหว่างมอญกับพม่า ภาพวาด งานแกะสลักจากไม้ อัญมณี หยก ผ้าทอ เสื้อผ้าสำเร็จรูป แป้งทานาคา เป็นต้น

8

     วัดบารมี สักการะพระเกศาของพระพุทธเจ้า ที่เชื่อว่ายังมีชีวิตอยู่จริง ด้วยองค์พระเกศาธาตุนี้เมื่อนำมาวางบนมือจะสามารถเคลื่อนไหวได้ และวัดนี้ยังได้ชื่อว่าเป็นที่เก็บองค์พระบรมสารีริกธาตุไว้มากที่สุด ทั้งของพระโมคาลา พระสารีบุตร และองค์พระอรหันต์ต่าง ๆ

9

    เจดีย์ไจ๊ปุ่น สร้างปี พ.ศ. ๒๐๑๙ โดยสตรีสี่พี่น้องที่ศรัทธาพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า มีพระพุทธรูปปางประทับนั่งโดยรอบทั้งสี่ทิศ สูง ๓๐ เมตร ประกอบด้วยองค์สมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า กับพระพุทธเจ้าในอดีตสามพระองค์

10

     เจดีย์ชเวมอดอร์หรือพระธาตุมุเตา ผสมผสานระหว่างศิลปะพม่าและมอญได้อย่างกลมกลืน เจดีย์สูง ๓๗๗ ฟุต สูงกว่าชเวดากอง ๕๑ ฟุต มีจุดอธิษฐานศักดิ์สิทธิ์ ณ บริเวณยอดฉัตรที่ตกลงมาเมื่อปี ๒๔๗๓ ด้วยน้ำหนักที่มหาศาล แต่ยอดฉัตรกลับยังคงสภาพเดิมและไม่แตกกระจาย เป็นสถานที่ที่พระเจ้าหงสาลิ้นดำใช้เป็นที่เจาะพระกรรณ (หู) ตามพระราชประเพณีโบราณเพื่อทดสอบความกล้าหาญก่อนขึ้นครองราชย์

11

    พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียวหรือพระนอนยิ้มหวาน พระพุทธรูปนอนสวยงามในแบบของมอญ องค์พระยาว ๕๕ เมตร สูง ๑๖ เมตร โดดเด่นด้วยพระบาทที่วางเหลื่อมพระบาท ต่างจากพระนอนของไทย

12

    พระธาตุไจทีโยหรือพระธาตุอินทร์แขวน เจดีย์องค์เล็ก ๆ สูงเพียง ๕.๕ เมตร เชื่อว่าเป็นที่ประดิษฐานพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า ตั้งอยู่บริเวณหน้าผาสูงชันบนยอดเขาไจทีโยอย่างหมิ่นเหม่ เหมือนจะหล่นและท้าทายแรงดึงดูดของโลกโดยไม่ตกลงมา ตามตำนานระบุว่าฤๅษีติสสะเป็นผู้หนึ่งที่ได้รับพระเกศาจากพระพุทธเจ้าและนำมาไว้ในมวยผม ตั้งใจจะนำพระเกศาไปบรรจุไว้ในก้อนหินที่มีรูปร่างคล้ายกับศีรษะของฤๅษี ท้าวสักกเทวราช (พระอินทร์) จึงช่วยเสาะหาก้อนหินดังกล่าวจากใต้ท้องมหาสมุทรและนำมาวางไว้บนภูเขา พระธาตุไจทีโยนับเป็น ๑ ใน ๕ สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของชาวพม่า

13

    ดูช้างเผือก สมบัติอันล้ำค่าคู่บารมีพระมหากษัตริย์ สิริมงคลของประเทศเมียนมาร์

    นอกจากนี้ ตลอดระยะเวลา ๓ วัน ยังได้รับความรู้จากมัคคุเทศก์ชาวพม่าในด้านต่าง ๆ เช่น ประวัติศาสตร์ การเมือง เศรษฐกิจ การค้า ประเพณี วัฒนธรรม สังคม ค่านิยม เป็นต้น รวมถึงการรับประทานอาหารและการแต่งกายแบบพื้นถิ่น ประกอบการเก็บบรรยากาศภาพถ่ายรายทางที่สะท้อนอัตลักษณ์ของประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ได้อย่างชัดเจนและลุ่มลึก